Uslovi korištenja usluga i sadržaja

Prihvatanje uslova korištenja

Dobro došli na portal firme Tring d.o.o. Firma Tring d.o.o. omogućuje vam korištenje usluga i sadržaja svog portala koje je regulirano ovim Uslovima korištenja. Uslovi korištenja primjenjuju se na sve sadržaje i usluge na domenama i poddomenama u vlasništvu, suvlasništvu ili partnerstvu s Tring d.o.o. (u daljnjem tekstu Usluge i Portali). Korištenjem Usluga i Portala smatra se da su korisnici u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju.

Obaveze korisnika pri korištenju Portala i Usluga

Tring d.o.o. ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju posjetitelji te ne može garantovati tačnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. Tring d.o.o. neće ni na koji način biti odgovoran za materijalni ili nematerijalni gubitak ili štetu nastalu korištenjem portala i usluga. Radi osiguranja slobodnog i neometanog korištenja portala i usluga, ovi postupci su neprihvatljivi i strogo zabranjeni:

a) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji krše postojeće bosanske i/ili međunarodne zakone, sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, prijeteći, rasistički ili šovinistički te štetan na bilo koji drugi način,
b) objavljivanje, slanje, razmjena i prenošenje informacija za koje posjetitelj zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korištenje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima,
c) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime druge pravne ili fizičke osobe,
d) manipuliranje identifikatorima kako bi se prikrilo porijeklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje putem Usluga,
e) objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom,
f) objavljivanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, "spam", lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajući navode ili tvrdnje,
g) svjesno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadrži viruse ili slične kompjuterske datoteke ili programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme,
h) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje osobnih podataka drugih korisnika.

Tring d.o.o. zadržava pravo na temelju vlastite procjene i bez prethodne obavijesti ukloniti sadržaj koji smatra neprikladnim ili koji nije u skladu s ovim Uvjetima korištenja. Tring d.o.o. zadržava pravo ukidanja korisničkog računa bez prethodne najave u slučaju nedopuštenog korištenja, odnosno kršenja ovih Uvjeta korištenja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja korisnik prihvaća i suglasan je da će Usluge i Portali uključivati reklame, raznorazne obavijesti, poruke administratora i slične poruke.

Autorska prava

Sadržaj na Portalima i Uslugama zaštićen je autorskim pravima. Mijenjanje, posuđivanje, prodavanje ili distribuiranje takvog sadržaja moguće je samo uz prethodnu dozvolu frime Tring d.o.o. ili vlasnika sadržaja. Ukoliko korisnik smatra da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, o tome je dužan izvijestiti Tring d.o.o. koristeći adresu: admin@ebiz.ba.

Registracija korisnika i posjetitelja portala

Registracijom za Usluge korisnik dobiva podatke o korisničkom računu – korisničko ime i lozinku. Korisnik je dužan čuvati podatke o korisničkom računu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa. Završetkom registracije korisnik prihvaća odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane upotrebom Usluga. Tring d.o.o. nema pristup korisničkim lozinkama. Radi identifikacije prilikom pružanja pomoći korisnicima, Tring d.o.o. može zatražiti e-mail adresu korisnika.

Pomoć i podrška

Tring d.o.o. korisnicima Portala i Usluga ne pruža telefonsku podršku. Pomoć i podrška dostupni su isključivo preko odgovarajućih e-mail adresa, a prema vrsti Usluge za koju je korisnik registriran. Odgovarajuće e-mail adrese objavljene su na web-stranicama uz opis pojedine Usluge.

Oglasi na portalima

Detaljna pravila, uvjeti i načini oglašavanja na Portalima i Uslugama nalaze se na stranici marketinga marketinga.

Sadržaj dobiven od korisnika i posjetitelja Portala

Tring d.o.o. nije vlasnik sadržaja koji objavljuju ili razmjenjuju posjetitelji na Portalima i u Uslugama u njenom vlasništvu. Tring d.o.o. zadržava pravo koristiti neke od tih sadržaja u promotivne svrhe Usluga unutar kojih je sadržaj objavljen. Javno dostupan sadržaj je sav onaj sadržaj dostupan svim posjetiteljima Portala i Usluga. Svi poslani materijali, a osobito fotografije, tekstovi i drugi slični materijali, (u daljnjem tekstu: Materijali) će biti objavljeni u skladu sa privilegijama koje korisnik posjeduje. Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal jamče pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Tring d.o.o. poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću saglasnost s prije navedenim stajalištima.

Promjene sadržaja Portala i Usluga

Tring d.o.o. zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja na Portalima i Uslugama bez obaveze prethodne najave. Tring d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

Ukidanje i zabrana korištenja Usluga i Portala

Tring d.o.o. zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja vašeg korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koju ste registrirani, a bez prethodne najave i obrazloženja.Tring d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa.

Promjene uslova koristenja

Tring d.o.o. zadržava pravo promjene Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran za moguće posljedice koje su proizašle iz takvih promjena. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na Portalima ili Uslugama firme Tring d.o.o.