678-INSTITUT-ZASTITE-EКOLOGIЈE-I-INFORMATIКE-NAUCNOISTRAZIVACКI-INSTITUT

O nama

Institut zaštite ekologije i informatike-naučnoistraživački institut u Banjoj Luci je po unutrašnjoj organizaciji tehničko-tehnološkoj opremljenosti naučnoistraživačkom kadrovskom potencijalu strukturi poslovnih partnera i korisnika usluga naučnoistraživačka konsultanska projektna i obrazovna institucija u oblasti zaštite na radu zaštite i unapređenja kvaliteta radne i životne sredine zaštite zdravlja ljudi bezbjednost rada upravljanja rizikom i sistema upravljanja kvalitetom.
Institut je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima licenciran za obavljanje sljedećih poslova:

1. Periodični pregled i ispitivanje sredstava rada i opreme električnih i gromobranskih instalacija sredstava i opreme lične zaštite i obuke radnika iz zaštite na radu te za preglede i ispitivanja fizičkih hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama preduzeća odnosno poslodavca.

2. Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad uređaja opreme i sredstava lične zaštite fizičkih hemijskih i bioloških štetnosti mikroklime u rudarskim objektima i prostorijama.

3. Obuka osposobljavanje i provjera znanja radnika za samostalan i bezbjedan rad rukovanje postrojenjima i uređajima iz oblasti rudarstva i izdavanje odgovarajućih isprava o osposobljenosti.

4. Obuka radnika ispitivanje i provjera znanja o osposobljenosti za rad i održavanje na protiveksplozijsko zaštićenim električnim uređajima i instalacijama i izdavanje odgovarajućih isprava o osposobljenosti.

5. Obavljanje djelatnosti iz oblasti zaštite životne sredine obuhvaćeni svi poslovi.

6. Davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu elaborata zaštite od požara kao priloga projektnoj dokumentaciji za građenje objekata.

7. Vršenje poslova ispitivanja i servisiranja vatrodojavnih i stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara.

8. Vršenje analiza i davanje mišljenja o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

9. Obavljanje stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija.

10. Izrada dijela tehničke dokumentacije arhitektonska mašinska elektro i tehnološka faza za objekte za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave.

11. Simulacija otrova - Pravilnik o uslovima skladištenja otrova koji djeluju u obliku gasa Sl. gl. RS br. 0307.

12. Obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda i da je osposobljen za tipsku i prvu verifikaciju signalno sigurnosnih postrojenja i uređaja koji se ugrađuju na mjestu ukrštanja puta i pruge u nivou.

13. Obavljanje izdavačke djelatnosti.

DJELATNOST INSTITUTA ZAŠTITE EKOLOGIJE I INFORMATIKE JE

73000 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
73100 ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U PRIRODNIM TEHNIČKIM I TEHNOLOŠKIM NAUKAMA

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim tehničkim i tehnološkim naukama se odnosi na zaštitu životne sredine zaštitu na radu i zaštitu od požara što se unapređuje kroz razvoj nauke i tehnologije organizaciju naučnog istraživanja i tehničkog razvoja objavljivanje nalaza kao i praktične primjene domaćih i međunarodnih istraživačkih radova. Naučnoistraživački rad se obavlja kroz izradu naučnoistraživačkih projekata kojima se stvaraju naučne reference stiču potrebna iskustva i obezbjeđuju materijalni preduslovi za dalji razvoj Instituta. Tu se uključuju multidisciplinarna istraživanja i posebna odlika rada Instituta jeste orijentacija na interdisciplinarni pristup sagledavanja multidimenzionalne sadržine procesa u životnoj i radnoj sredini uz korišćenje naučne teorijsko-metodološke osnove.

73101 ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U PRIRODNIM NAUKAMA

Ovaj podrazred obuhvata sistematski rad i kreativni napor na istraživanju i razvoju u prirodnim naukama zaštiti životne sredine ekologiji biologiji hemiji i dr. s ciljem da se uvećaju znanja i poboljša njihova primjena.

73102 ISTRAŽIVANJE I EKSPERIMENTALNI RAZVOJ U TEHNIČKIM I TEHNOLOŠKIM NAUKAMA

Ovaj podrazred obuhvata sistematski rad i kreativni napor na istraživanju i razvoju u tehničkim naukama zaštita na radu zaštita od požara i eksplozija zaštita životne sredine-tehnički aspekt zaštita od buke i vibracija zaštita od jonizujućih materijala zaštita vazduha zaštita zemljišta upravljanje rizikom industrijska legislativa i standardizacija reciklaža i upravljanje otpadom i dr. s ciljem da se uvećaju znanja i poboljša njihova primjena.

74200 ARHITEKTONSKE I INŽENJERSKE DJELATNOSTI I TEHNIČKO SAVJETOVANJE

Ovaj razred obuhvata projektovanje mašina i industrijskih postrojenja inženjering vođenje projekata i tehničke aktivnosti izrada i realizacija elaborata u vezi sa elektronikom energetikom rudarstvom hemijskom industrijom mašinstvom sistem-inženjeringom i sigurnosnim inženjeringom izradu projekata koji se koriste za kondicioniranje rashlađivanje prečišćavanje i ispitivanje zagađenosti vazduha projekata za akustiku i dr. davanje stručne ocjene o primjeni propisa i standarda i drugih normativa zaštite od požara u tehničkoj dokumentaciji i izradu elaborata zaštite od požara kao priloga projektnoj dokumentaciji za građenje objekata vršenje poslova ispitivanja i servisiranja vatrodojavnih i stabilnih sistema za dojavu i gašenje požara izrada dijela tehničke dokumentacije arhitektonska mašinska elektro građevinska i tehnološka faza i dr.

74300 TEHNIČKO ISPITIVANJE I ANALIZA

Ovaj razred obuhvata mjerenja u vezi sa zaštitom životne i radne sredine kao što je čistoća vode vazduha ispitivanje emisije i imisije mjerenje radioaktivnosti ispitivanje mikroklimatskih uslova temperature vazduha vlažnosti vazduha brzinu strujanja vazduha i toplotnog zračenja buke mjerenje buke oktavna analiza i mapiranje odnosno izrada karte buke prašine humanih i industrijskih vibracija hemijskih i bioloških štetnosti i sl. analizu potencijalnih zagađenja kao što su zagađenja dimom otpadnim vodama i dr. periodični pregled i ispitivanje sredstava rada i opreme električnih i gromobranskih instalacija sredstava i opreme lične zaštite te pregledi i ispitivanja fizičkih hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama preduzeća i rudarskim objektima i prostorijama vršenje analiza i davanje mišljenja o radnim mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti proizvoda izdavanje sertifikata za brodove posude pod pritiskom simulacija oslobađanja i kretanja otrova i dr.

80420 OBRAZOVANJE ODRASLIH I OSTALO OBRAZOVANJE

Ova grana obuhvata obrazovanje kroz opštu i specijalističku obuku odraslih iz zaštite na radu zaštite od požara i zaštite životne sredine kao što su obuka i osposobljavanje evalucija znanja radnika za samostalan i bezbjedan rad odnosno obuka radnika iz zaštite na radu rukovanje postrojenjima i uređajima iz oblasti rudarstva i izdavanje odgovarajućih isprava o osposobljenosti obuka radnika ispitivanje i provjera znanja o osposobljenosti za rad i održavanje na protiveksplozijsko zaštićenim električnim uređajima i instalacijama i izdavanje odgovarajućih isprava o osposobljenosti obavljanje stručnog osposobljavanja vozača motornih vozila kojima se prevoze opasne materije i drugih lica koja učestvuju u prevozu tih materija ADR specijalistička obuka radnika koji rukuju elektroenergetskim postrojenjima grijanje ventilacija i klimatizacija obuka radnika za rukovanje eksplozivnim materijama tečnostima i gasovima u prometu sudska vještačenja iz oblasti djelatnosti obavljanje stručne edukacije i podizanje svijesti javnosti o zaštiti životne sredine zaštiti na radu i zaštiti od požara kroz organizaciju naučnih i stručnih skupova seminara radionica okruglih stolova savjetovanja i dr.
Kategorije:
Kanton:
Republika Srpska
Općina:
Banja Luka
Mjesto:
Banja Luka
Adresa:
Vidоvdаnskа 43

Status korisnika

  • Besplatni korisnik

Ocjene

  • Plaćanje:
  • Podrška:
  • Rokovi: